Promocje

1 kwietnia, 2017

KUP ZYSKAJ BONUS 2017

Rusza program promocyjno-lojalnościowy KUP ZYSKAJ BONUS dla kilentów hurtowi zrzeszonych w grupie ELEKETRO OMEGA S.A. Do wygrania jest 1200 nagród oraz 3 nagrody główne w każdym etapie w tym SKUTER ELEKTRYCZNY marki YADEA ZIPP.

Zapraszamy do odwiedzenia Naszych hurtowni (wykaz najbliższych hurtowni w zakładce Hurtownie) w celu skorzystania z promocyjnych zakupów.

REGULAMIN KONKURSU

„KUP ZYSKAJ BONUS”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Kup Zyskaj Bonus”, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs jest organizowany we wszystkich znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej hurtowniach należących do grupy ELEKTRO OMEGA S. A., zwanych dalej „Hurtowniami”. Lista Hurtowni jest dostępna na stronie internetowej: http://www.elektroomega/czlonkowie-grupy.

§ 2

Organizatorem Konkursu, jak również przyrzekającym nagrody zgodnie z art. 919 oraz art. 921 Kodeksu cywilnego, jest spółka ELEKTRO OMEGA S. A. z siedzibą w Katowicach, Al. Wojciecha Korfantego 125a, 40-156 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000490491, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6342822955, REGON 243416710, e-mail: beata.laczynska@elektroomega.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3

 1. Konkurs składa się z 3 (trzech) etapów.
 2. Rywalizacja konkursowa polega na przygotowaniu jak najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe i jej zgłoszenie do Organizatora w sposób wskazany w Regulaminie.

§ 4

Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.04.2017 r., a kończy się w dniu 10.10.2017 r. Termin ten uwzględnia czas potrzebny na wyłonienie laureatów oraz poinformowanie ich o otrzymaniu nagrody.

§ 5

 1. Konkursem objęte są jednorazowe zakupy wartości 500,00 zł netto po rabatach towarów jednego Dostawcy z listy dostawców konkursowych w ZAŁĄCZNIKU nr 1, zwanych dalej „Dostawcami”, dokonane w którejkolwiek z Hurtowni z listy hurtowni konkursowych w ZAŁĄCZNIKU NR 2, zwanych dalej „Hurtowniami”. Powyższy proces dokonywania zakupów upoważniający do wzięcia udziału w konkursie zwany dalej „Zakupami”. By wziąć udział w Konkursie należy dokonać Zakupów, które spełniają wymogi określone w postanowieniu § 9 ust. 1 Regulaminu.
 2. Zakupy dokonane w innym terminie, niż okres promocyjny określony w Regulaminie, za kwotę mniejszą niż określona w Regulaminie, innych towarów niż określone w Regulaminie lub w innych punktach sprzedaży niż Hurtownie nie upoważniają do uczestnictwa w Konkursie.

§ 6

 1. Regulamin dostępny jest:
  1. w siedzibie Organizatora;
  2. na stronie internetowej https://www.elektroomega.pl

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 7

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być, z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniższych niniejszego paragrafu:
 1. pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. osoby prawne,
 3. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Uczestnik Konkursu jest dalej zwany „Uczestnikiem”.

 1. Z udziału w Konkursie wyklucza się:
 2. Pod pojęciem pracowników, o których mowa w ustępie 2 lit. a powyżej, rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz Organizatora na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 3. Pod pojęciem członków najbliższych rodzin, o których mowa w ustępie 2 lit. b powyżej, rozumie się:
 1. osoby będące pracownikami Organizatora;
 2. członków najbliższych rodzin osób, o których mowa w punkcie powyższym.
 1. małżonków,
 2. wstępnych, zstępnych, powinowatych – do 4 stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa,
 3. rodzeństwo,
 4. osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki oraz kurateli.

§ 8

 1. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie może nastąpić w jednym z następujących terminów zgłoszeń, zwanych w dalszej części Regulaminu „Terminami zgłoszenia”:

 

ETAP NR 1

Od 01.04.2017 godz. 00.00.00.000000 do 31.05.2017 godz. 23:59:59.999999.

ETAP NR 2

Od 01.06.2017 godz. 00.00.00.000000 do 31.07.2015 godz. 23:59:59.999999.

ETAP NR 3

Od 01.08.2015 godz. 00.00.00.000000 do 30.09.2015 godz. 23:59:59.999999.

 

Zgłoszenie swojego udziału w jednym z Terminów zgłoszenia uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w odpowiednim etapie Konkursu.

 1. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie następuje za pośrednictwem WIADOMOŚCI SMS, przesłanej na numer 7148 (koszt za jedną wiadomość SMS wynosi 1,23 zł z VAT), zawierającej w treści KWOTĘ  ZAKUPU NETTO (kwota dokładna bez przecinka, bez zaokrągleń) oraz NAZWĘ PRODUCENTA zakupionego produktu/ów jak również DATĘ Z DOKUMENTU potwierdzającego zakup. Treść SMS należy poprzedzić prefiksem OMEGA.

 

Treść przykładowej wiadomości SMS: OMEGA.825.KARLIK.0104

 

 1. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie.
 2. Praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 3. W treści wiadomości SMS jest zabronione podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

III. ZASADY KONKURSU

§ 9

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
 2. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie w trakcie jego trwania, po każdorazowym łącznym spełnieniu warunków określonych w § 9 ust. 1. Jeden dowód dokonania Zakupów, o którym mowa w § 9 ustęp 1 lit. b, uprawnia do jednego zgłoszenia udziału w Konkursie.
 1. dokonać w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 30.09.2017 r. zakupów produktów jednego Dostawcy z listy dostawców biorącego udział w akcji (ZAŁĄCZNIKU NR 1), za minimalna kwotę 500,00 zł netto na jednym dokumencie fiskalnym (paragon lub faktura). Wartość podatku od towarów i usług tzw. VAT, nie jest wliczana do wartości Zakupów uprawniającej do wzięcia udziału w Konkursie, przy czym do określonej powyżej wartości Zakupów wlicza się jedynie towary opatrzone markami Dostawców biorących udział w Konkursie. Zakup musi być dokonany w którejkolwiek z Hurtowni biorących udział w akcji (ZAŁĄCZNIKU NR 2),
 2.  zachować oryginał dokumentu potwierdzającego powyższą transakcję,
 3. zgłosić swój udział w Konkursie w czasie trwania jednego z Terminów zgłoszenia za pośrednictwem SMS określonego w postanowieniu § 8 ust. 2 Regulaminu, przy czym moment zgłoszenia musi być późniejszy niż moment dokonania Zakupów będących podstawą dla danego zgłoszenia.
 4. zakup i zgłoszenie muszą być dokonane w tym samym etapie. Zakup dokonany w innym etapie i zgłoszony w innym etapie, nie będzie brany pod uwagę podczas wyborów laureatów,

§ 10

 1. Konkurs dzieli się na 3 etapy konkursowe:

 

ETAP 1

01.06.2017 od godz. 10.00.00.000000 do godziny 23:59:59.999999

ETAP 2

01.08.2017 od godz. 10.00.00.000000 do godziny 23:59:59.999999

ETAP 3

02.10.2017 od godz. 10.00.00.000000 do godziny 23:59:59.999999

 

 1. Na początku każdego z powyższych etapów tj. po godzinie 12:00 do Uczestników, którzy biorą udział w danym etapie, zostanie wysłane za pośrednictwem wiadomości SMS, na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia lub który wskazał w Aplikacji, lub w Formularzu przy zgłaszaniu swojego udziału w Konkursie, pytanie konkursowe. Organizator zwraca uwagę, że w każdym z etapów przedfinałowych pytanie konkursowe będzie inne.
 2. W danym etapie Konkursu wezmą udział Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konkursie w sposób określonych w § 8 ust. 2, w czasie trwania Terminu zgłoszenia dla danego etapu.
 3. Zgłoszenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, zwanej dalej „Odpowiedzią”, następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 7148 (koszt za jedną wiadomość SMS wynosi 1,23 zł z VAT). Treść Odpowiedzi należy poprzedzić prefiksem ELEKTROOMEGA.ODP. Treść przykładowej wiadomości SMS: ELEKTROOMEGA.ODP.ODPOWIEDŹ NA PYTANIE
 4. Odpowiedzi w danym etapie  można zgłaszać do momentu zakończenia jego trwania, który to moment jest wskazany w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu.
 5. Laureaci poszczególnych etapów Konkursu zostaną wybrani według kryteriów określonych w § 11 ust. 5 poniżej.
 6. Uczestnik nie może zgłosić do Konkursu Odpowiedzi, której nie jest wyłącznym autorem lub która narusza prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie majątkowe, lub osobiste, lub dobra osobiste innych osób. Organizator przed wydaniem nagrody może zwrócić się do Uczestnika o złożenie odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie. Jeżeli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem Odpowiedzi lub narusza ona prawa osób trzecich, Uczestnik traci prawo do nagrody.
 7. W każdym etapie Uczestnik może udzielić tylu odpowiedzi konkursowych na zadane przez SMS pytanie, ilu krotnie zgłosił swój udział określony w § 8 ust. 2, w czasie trwania Terminu zgłoszenia dla danego etapu przedfinałowego. Organizator będzie weryfikował liczbę zgłoszeń i udzielonych odpowiedzi.
 8. Odpowiedzi na pytania muszą być udzielone za pośrednictwem numeru telefonu, z którego został wysłany SMS zgłoszeniowy. SMS z odpowiedzią wysłany z innego numeru nie będzie brany pod uwagę.

§ 11

 1. Każdy etap Konkursu będzie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów danego etapu Konkursu w liczbie 3, którym przydzieli miejsca od 1. do 3.
 2. Komisję Konkursową, w 3-osobowym składzie, powoła Organizator.
 3. Z posiedzenia sporządzony będzie protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji. W protokole opisany będzie przebieg i wyniki czynności przyznania nagrody oraz lista laureatów.
 4. Rozstrzygnięcie poszczególnych etapów Konkursu odbędzie się w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia danego etapu.
 5. Kryteria wyłonienia przez Komisję Konkursową najlepszych Odpowiedzi będą następujące:

 

 1. a.       kreatywność,
 2. b.      poczucie humoru,
 3. c.       oryginalność.

 

 1. Organizator, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia danego etapu  Konkursu poinformuje laureatów danego etapu telefonicznie o zdobyciu nagrody. Organizator podejmie 3 próby połączenia telefonicznego z laureatem w odstępach czasowych, co najmniej 2 godz. między połączeniami (w godz. 08:00-20:00). Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony telefon).
 2. Uczestnicy, którzy nie otrzymują nagrody w Konkursie, nie są o tym fakcie informowani przez Organizatora.

§ 12

 1. Wraz z powiadomieniem o wygranej laureat zostanie poproszony o przekazanie e-mailem na adres beata.laczynska@elektroomega.pl swoich danych (w przypadku osób fizycznych danych osobowych) niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Laureat etapu Konkursu traci prawo do nagrody w razie nieprzekazania Organizatorowi danych, o których mowa w ustępie powyższym, w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia telefonicznego o wygranej.
 3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu, Organizator ustali z Laureatem etapu przedfinałowego termin i miejsce spotkania w celu wydania nagrody, w wybranej przez laureata etapu Hurtowni.

IV. OPŁATY ZA SMSY

§ 13

 1. Opłata za SMS-y wysłane w ramach Konkursu na numer 7148 wynosi 1,23 zł w tym VAT za jednego SMS-a.
 2. SMS-y puste lub zawierające inny prefiks niż określony w Regulaminie będą uznane za nieprawidłowe, jednak opłata za wysłanie wiadomości SMS będzie naliczona przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z którego usług korzysta dany Uczestnik.
 3. Ostateczna wysokość opłaty za wysłanie Odpowiedzi  za pośrednictwem wiadomości SMS, uzależniona jest od ilości znaków i rodzaju znaków, z której składać się będzie Odpowiedź. Opłata ta będzie ustalana według taryfy operatora określonej przy zgłoszeniu do konkursu. Stanowić będzie wielokrotność wartości za ilość znaków w jednym SMS jeśli odpowiedź będzie rozbudowana stawka za SMS będzie przedstawiać się następująco:

 

 1. bez polskich znaków

Ilość znaków w SMS
(w tym spacje)

Ilość zbilingowanych SMS

Łączny koszt SMS

1 – 160

1 szt.

1,23 zł z VAT

161 – 306

2 szt.

2,46 zł z VAT

307 – 459

3 szt.

3,69 zł z VAT

460 – 612

4 szt.

4,92 zł z VAT

 1. awka za SMS będzie przedstawiać się następująco:łany z innego numeru nie bedzie  yc ny formularz konkursowy.z polskimi znakami

Ilość znaków w SMS
(w tym spacje)

Ilość zbilingowanych SMS

Łączny koszt SMS

1 – 70

1 szt.

1,23 zł z VAT

71 – 134

2 szt.

2,46 zł z VAT

135 – 201

3 szt.

3,69 zł z VAT

202 – 268

4 szt.

4,92 zł z VAT

 

 1. Opłaty za SMSy wysłane w ramach Konkursu pobierane są przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z którym Uczestnik zawarł stosowną umowę. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego Uczestnika (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta Uczestnika (w przypadku telefonu na kartę pre-paid).
 2. Organizator zwraca uwagę, że przysługujące Uczestnikowi na podstawie umowy z jego dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych darmowe SMSy w abonamencie lub promocyjne ceny SMSów nie obejmują SMSów wysłanych w ramach Konkursu.
 3. Do wysokości opłat za SMSy wysyłane w ramach Konkursu nie mają zastosowania standardowe cenniki dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z których usług korzysta Uczestnik.

V. NAGRODY

§ 14

 1. W każdym etapie Konkursu nagrody zdobędzie 3 laureatów etapów, którym zostaną przydzielone miejsca od 1. do 3. Laureaci etapów dzielić się będą na następujące stopnie:

 

MIEJSCA LAUREATÓW

STOPIEŃ

01.

pierwszy

02.

drugi

03.

trzeci

 

 1. Nagrodami dla laureatów etapów  Konkursu są:

 

 1. dla laureatów etapów  pierwszego stopnia: SKUTER ELEKTRYCZNY marki YADEA ZIPP, model YD1200D-01., o wartości  2 850,00 zł netto.
 2. dla laureatów etapów drugiego stopnia: telewizor Toshiba32 CALE , model , o wartości 1 100,00 zł netto;
 3. dla laureatów etapów trzeciego stopnia: MŁOTO-WIERTARKA marki GRAPHITE SDS PLUS, model 58G501 o wartości 140,00 zł netto;

 

 1. Przed wydaniem każdej z nagród, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych, Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku dochodowego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie przez niego odprowadzony w imieniu danego laureata do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 2. Laureatom etapów Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego z chwilą przekazania nagrody danemu laureatowi etapu Konkursu, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi  wysłanych przez danego laureata etapu Konkursu, na następujących polach eksploatacji:

 

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedź  utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi  w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Odpowiedzi  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

VI. NAGRODY DODATKOWE

§ 15

 1. Uczestnik zgłaszając się do konkursu i walki o nagrody główne określone w § 14 niniejszego regulaminu, automatycznie przystępuje do walki o nagrody dodatkowe, przyznawane w każdym z etapów zgłoszeniowych Konkursu.
 2. W każdym z etapów zgłoszeniowych Konkursu zostanie przyznane 400 nagród dodatkowych uczestnikom, którzy dokonają prawidłowych zgłoszeń do konkursu, tzn. ich SMS zostanie prawidłowo zweryfikowany przez System SMS.
 3. Informacja o otrzymaniu nagrody dodatkowej będzie wysyłana przez System SMS od razu po przyjęciu SMSa zgłoszeniowego. Osoby, które nie otrzymają nagród dodatkowych, również będą o tym fakcie informowane.
 4. Jeden uczestnik może otrzymać w jednym etapie kilka nagród gwarantowanych, pod warunkiem że spełni wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu. Zwłaszcza określające sposób poprawnego zgłoszenia się do Konkursu określone przez niniejszy Regulamin w § 8 oraz zasady konkursu określone przez niniejszy Regulamin w § 9.
 5. Przed wydaniem nagrody gwarantowanej, Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych laureata oraz oryginalności dokumentu potwierdzającego  zakup.
 6. Sposób i termin odbioru nagród dodatkowych przez laureatów, będzie ustalany z laureatami przez Organizatora.
 7. Nagrodami dodatkowymi w etapach są:

 

ETAP 1

400 sztuk wkrętaków  o wartości 23,59 zł netto za sztukę (po 1 sztuce na laureata),

 

ETAP 2

400 sztuk  koszulek t-shirt o wartości  11,95 zł netto za sztukę (po 1 sztuce na laureata),

 

ETAP 3

400 sztuk przedłużaczy Acar. o wartości 15,50 zł netto za sztukę (po 1 sztuce na laureata).

 

 1. Przed wydaniem każdej z nagród, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych, Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku dochodowego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie przez niego odprowadzony w imieniu danego laureata do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 2. Laureatom etapów Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

 1. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać e-mailem na adres konkurs@bmcreation.pl, pisemnie za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Kupujesz Zyskujesz” na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w siedzibie Organizatora. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 2. Reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 17

 1. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.). Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest Organizator. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem laureatów, poinformowaniu laureatów o wygranej, przyznaniem i wydaniem nagród, a także postępowaniem reklamacyjnym oraz rozliczeniem podatkowym.
 3. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów.

§ 18

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lista Dostawców biorących udział w akcji

 1. ACAR S.A
 2. AN-KOM Józef Przystał
 3. BEMKO Sp. z o.o.
 4. EK ELEKTROKABEL FABRYKA KABLI Karolak i synowie Sp. J.
 5. Zakład Produkcyjno-Handlowy „ELEKTRO-PLAST” Sp. z o.o.
 6. ELEKTROPLAST Sp. z o.o
 7. P.P.H.U. ELGOTECH Jerzy Znamirowski
 8. Zakład Aparatury Elektrycznej „ERGOM” Sp. z o.o.
 9. ETI POLAM Sp. z o.o.
 10. F&F Filipowski S.J.
 11. GTV POLAND Sp. z o.o. Sp. K.
 12. INCOBEX Sp. z o.o.
 13. KARLIK ELEKTROTECHNIK Sp. z o.o.
 14. KONTAKT-SIMON S.A.
 15. KOS ELEKTRO SYSTEM Sp. z o.o.
 16. FIRMA KUBIAK Dominik Matczak, Krystyna Kubiak
 17. LEGRAND POLSKA Sp. z o.o.
 18. ORNO-POLSKA Sp. z o.o.
 19. Z.S.E. OSPEL S.A.
 20. SCAME POLKA Sp. z o.o.
 21. Tarnowskie Zakłady Sprzętu  Elektrycznego „TAREL” Spółka z o.o.
 22. TRYTYT Sp. z o.o.
 23. WOJNAROWSCY Sp. z o.o.

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Lista Hurtowni biorących udział w akcji

 

LP.

HURTOWNIE

1

BŁYSK Ł.Klimek, A.Kałuża S.J.

2

ELECTROCONTACT Zbigniew Szulman

3

P.P.H.U ELEKTRO-MAD S.J Andrzej Dąbrowski, Małgorzata Dąbrowska

4

P.P.U.H ELEKTROSTAN H.M.Ołdziej

5

P.H.U EL-SUR Surzykiewicz Elżbieta

6

P.H.U ELTRIM S.C. Mirosław Schaboowicz, Robert Słowiński

7

P.P.U EUROKABEL-PROREM Sp. z o.o.

8

Biuro Handlowo-Usługowe GRAP Jarosław Raulinajtys

9

K&M ELEKTRO S.C. Jakub Lurka , Marcel Grzybek

10

MASKON-HURT Sp. z o.o. Sp.K.

11

Hurtownia Artykułów Elektrycznych Alina MIELCAREK S.J.

12

Hurtownia Artykułów Elektrycznych PORTOWA Ewa Ruszkowska , Joanna Jaworska , Krzysztof Jaworski S.J.

13

KURCZOBA I S-KA S.J.

14

Hurtownia Artykułów Elektrycznych ELEKTRA S.J. Jan Bieniek, Marcin Bienek

15

ELEKTROHURT Sp.z o.o.

16

DUX Albertowski Piotr

17

PPHU ELEKTRYK Grzegorz Kłysiński

18

PHU AW SKONIECZNI Wiesław Skonieczny

19

ALKAN Sp. z o.o. Sp. K

20

ELECTRIC Krzysztof Gil, Oktawian Ambroziak S.J.

21

ELEKTRO-SYSTEM Hurtownie Elektrotechniczna Sp. z o.o. Sp. k.

22

Maciej RUSOWICZ Hurtownia Elektryczna

23

ALFA-BIS Sp. Z o.o.

24

F.H.U. ELMIX Robert Janaszek

25

ELECTROMEGA Sp z o.o. Sp.K.

26

SORPLEX Sp. z o.o.

27

POLKON Sp. z o.o.

28

ZAP Hurtownia Elektryczna Sp. z o.o. Sp. K.

29

P.P.H.U. PRADOS – ELEKTRONIK J.M. Pikuła

30

P.P.H.U. TOMAK Tomasz Krzysztoń

31

ART-ELEKTRO Sp. z o.o.

32

LEŚNIEWSKI Stanisław Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

33

J&M ELECTRIC Maciej Lewandowski, Jacek Rajkowski S.C

34

LIKO Marcin Wierzejewski

35

MAGELEKTRO Kaźmierczak S.J.

36

P.P.H UNIPOL Zbigniew Wójcik, Szymon Wójcik

37

F.H.U. MAXIMA Małgorzata  Mielczarek

38

PPHU BEKAZET Bąk Keller S.J.

39

ELEKTRO-CENTRUM S.J. A. Majewski, T.Micholcz

40

ROAD Dudkiewicz Sp. J.

41

CENTRUM TECHNICZNE Grzegorz Ziółkowski