Promocje

28 lipca, 2014

Razem kibicujemy- Razem handlujemy

Szanowni Klienci

Miło jest Nam zaprosić Was do uczestnictwa w akcji promocyjnej RAZEM KIBICUJEMY – RAZEM HANDLUJEMY organizowanej przez grupę Elektro Omega dla klientów hurtowni zrzeszonych w grupie.

W tym celu zapraszamy do odwiedzenia Naszych hurtowni (wykaz najbliższych hurtowni w zakładce Hurtownie) w celu skorzystania z preferencyjnych zakupów dostawców wymienionych na plakacie oraz otrzymania limitowanej edycji koszulek z terminami meczy Polskiej reprezentacji w piłce siatkowej na MŚ, które odbywają się w Polsce.

Zapraszamy do kupowania i wspólnego kibicowania – szczegółowy regulamin znajduje się w siedzibie organizatora.

 

REGULAMI  PROMOCJI RAZEM KIBICUJEMY _ RAZEM HANDLUJEMY

Warunki Uczestnictwa w „Promocji Elektro omega 1”

 1. Wprowadzenie
 2. Niniejszy dokument („Warunki Uczestnictwa”) określa zasady funkcjonowania promocji „razem kibicujemy – razem handlujemy”

Zwanej „promocją ”oraz  warunki uczestnictwa w Promocji, w tym zasady przyznawania uczestnikom Nagród.

 1. Promocja „Elektro omega 1”
 2. Promocja „Elektro omega 1” jest organizowana i zarządzana przez Elektro omega S.A. z siedzibą w Katowicach al. W Korfantego 125A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000490491, NIP: 634-282-29-55, REGON: 243416710, wysokość kapitału zakładowego 300.000,00 zł.
 3. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja rozpoczyna się 28.sierpnia 2014 r. i trwa do wyczerpania koszulek ( towarów premiowych) przyznanych każdej hurtowni jednak nie dłużej jak do 30 września 2014 roku
 5. Promocja polega na jednorazowym zakupie na jednym dokumencie księgowym w punktach handlowych wymienionych w załączniku numer 1 do niniejszej umowy produktów dostawców wymienionych w załączniku nr2 i na plakacie informującym o promocji na łączną kwotę 500zł netto  na jednym  paragonie lub fakturze.

W zamian za taki zakup w jednej z hurtowni wymienionej w załączniku numer 1 klient otrzyma limitowaną koszulkę t-shirt za 0,50 netto PLN doliczoną do tego dokumentu księgowego.

 

III. Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Promocji może być przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie: handlu detalicznego i hurtowego artykułami elektrycznymi, usług instalacyjnych klient indywidualny, niezwiązany z Elektro Omega S.A. oraz podmiotami wymienionymi w załączniku nr 1 do tego regulaminu.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Promocji na podstawie umów cywilnoprawnych.
 3. Elektro omega S.A. nie ma obowiązku informować Uczestnika o  zakwalifikowaniu jego zakupu do odbioru „koszulki”, działania te powinny zostać podjęte podczas wystawiania dokumentu księgowego przez pracownika hurtowni i klienta w trakcie transakcji handlowej. Po ustaleniu ze taka wartość jest na paragonie lub fakturze do tego dokumentu powinien zostać doliczona koszulka w kwocie 0,50gr.
 4. Ten sam Uczestnik może w czasie trwania Promocji dokonać zakupu  nieograniczoną liczbę razy. Na jeden dokument księgowy należna jest tylko jedna koszulka.
 5. Wydanie Nagrody jest możliwe tylko w przypadku, gdy na dokumencie jest wymagana wartość produktów dostawców wymienionych w złączniku nr2
 6. Koszulki nie podlegają wymianie na inny towar, ani na równowartość w środkach pieniężnych.
 7. Łączna ilość Koszulek w promocji jest ograniczona do 600szt./ każda hurtownia otrzymuje liczbę koszulek do swojej dyspozycji określona w złączniku nr 3 do niniejszej umowy i jest na te nagrody wystawiona faktura VAT. Nagrody niewykorzystane do czasu maksymalnego trwania akcji określonego w tym regulaminie powodują, że przechodzą do dyspozycji punktu handlowego, który został zafakturowany.
 8. Uczestnik nie może domagać się innej Koszulki w postaci dostępnego na rynku produktu mieszczącego się w ramie cenowej Nagrody.

 

 1. Reklamacje
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, mogą być zgłaszane po zakończeniu Promocji, nie później jednak niż w terminie do dnia

31.10.2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 1. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać

listem poleconym na adres:

Elektro omega S.A. al. W Korfantego 125 A

dopiskiem „Promocja”.

 1. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich

otrzymania.

 1. Przy rozpoznawaniu reklamacji Elektro omega S.A. opiera się na przepisach Kodeksu Cywilnego oraz treści niniejszego regulaminu i opisie sytuacji zawartym w reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadamia osobę wnoszącą

reklamację, listem poleconym wysłanym w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie zadość uczynienia.

 1. Odpowiedzialność Organizatora
 2. Odpowiedzialność finansowa Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wartości Nagród określonych w Regulaminie.
 3. Reklamacje złożone po terminie określonym w punkcie 4.1 nie będą rozpatrywane.

 

 1. Zmiana Warunków Uczestnictwa
 2. Niniejsze Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez elektro omega s.a., celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach Uczestnicy zostaną powiadomieni przez ogłoszenie na stronie internetowej www.elektroomega.pl w sekcji promocje

 

VII. Zakończenie Promocji Elektro Omega 1.

 1. Elektro Omega S.A. może zawiesić lub zakończyć Promocje wcześniej przy wydaniu wszystkich nagród przez punkty handlowe określone w załączniku nr 1. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani w punktach handlowych, w których dokonywane są transakcje będą przedmiotem akcji, oraz na stronie www.elektroomega.pl

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Programem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę postępowania sądowego jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, o której mowa w punkcie 6.

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Pełny tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz punktach handlowych  wymienionych w załączniku nr 1
 3. Postanowienia niniejszych Warunków Uczestnictwa stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia Promocji, a ich wykładnia i interpretacja zależy wyłącznie od Organizatora.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

 1. Jakiekolwiek uprawnienia Uczestnika wynikające z niniejszego Regulaminu nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.

Załącznik nr 1

Do regulaminu promocji Elektro Omega 1

Wykaz punktów biorących udział w akcji Elektro Omega 1 (razem kibicujemy razem handlujemy)

 

Lista Partnerów Grupy Dystrybucyjnej ELEKTRO OMEGA S.A.

 1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BŁYSK SPÓŁKA JAWNA S KLIMEK I S KA z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul Ks. J. Popiełuszki 44A, zarejestrowana  w  KRS  pod  numerem 0000006459 przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7730014320 , REGON: 590291121, reprezentowana przez:

                  Kałużną Annę                                   – Partnera

                  Klimek Stanisława                                        – Partnera

                  Klimek Łukasza                                – Partnera

 

 1. Zbigniew Szulman wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 58249, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELECTROCONTACT Zbigniew Szulman z siedzibą w Łodzi (91-083), ul. Lorentza 6/20, NIP: 7272403075, REGON: 000564656, reprezentowaną przez:

    Zbigniewa  Szulmana                – właściciela

 

 1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „ELEKTRO-MAD,, ANDRZEJ DĄBROWSKI, MAŁGORZATA DĄBROWSKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Zawierciu (42-400), ul Żabia 19E, zarejestrowaną  w  KRS  pod  numerem 0000113011 przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6491859219, REGON: 273705068, reprezentowana przez :

Andrzeja Dąbrowskiego       – właściciela

Małgorzatę Dąbrowską        – właściciela

 

 1. Hanna Ołdziej wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Osielsko pod numerem 3104, prowadząca  działalność gospodarczą pod nazwą HANNA OŁDZIEJ P.P.U.H ELEKTROSTAN  H.M. OŁDZIEJ z siedzibą w Bydgoszczy (85-858), ul Tadeusza Boya Żeleńskiego 1, NIP: 5541052614, REGON: 090069190, reprezentowaną przez:

   Hannę Ołdziej                   – właściciela

 

 1. Wiesław Panuś wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice pod numerem 7500/02 oraz Jarosław Panuś wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzących działalność gospodarczą  w formie spółki cywilnej pod nazwą ELHURT 3 NET SPÓŁKA CYWILNA Wiesław Panuś, Jarosław Panuś z siedzibą w Myślenicach (32-400), Osieczany 162, NIP: 6812053490, REGON: 356584525, reprezentowana przez:

   Wiesława Panuś                          – wspólnika

   Jarosława Panuś                         – wspólnika

 

 

 1. Wiesław Panuś wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice pod numerem 7500/02, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. EL-HURT III Panuś Wiesław z siedzibą w Myślenicach (32-400), Osieczany 156, NIP: 6811276555, REGON: 356584525, reprezentowana przez:

   Wiesława Panuś                          – właściciela

 

 1. Elżbieta Surzykiewicz  wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Szprotawy pod numerem 3601,  prowadząca  działalność gospodarczą pod nazwą PHU EL-SUR Surzykiewicz Elżbieta z siedzibą w Szprotawie (67-300), Plac Ewangelicki 2, NIP: 9241240302, REGON: 970682712, reprezentowaną przez:

   Elżbietę Surzykiewicz               – właściciela

 

 1. Mirosław Schabowicz wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu pod numerem 3845C/Dz.G/2005 oraz Robert Słowiński wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu pod numerem 3844C/Dz.G/2005, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ,,ELTRIM,, SPÓŁKA CYWILNA Mirosław Schabowicz, Robert Słowiński  z siedzibą w Strzegomiu (58-150), ul. Tadeusza Kościuszki 36B, NIP:8842325623, REGON 891090310, reprezentowaną przez:

           Mirosława Schabowicza             – Wspólnika

           Roberta Słowińskiego                – Wspólnika

 

 1. PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE EUROKABEL – PROREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA z siedzibą w Starachowicach (27-200), ul Kościelna 98A , zarejestrowana  w  KRS  pod  numerem 0000168724 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6640000762, REGON: 008098441, reprezentowaną przez:

     Bogusława Cwaline                        – prezes zarządu

 

 1. Jarosław Raulinajtys wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Leszno nr ewid. 06477/1992, prowadzący  działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Handlowo-Usługowe GRAP Jarosław Raulinajtys z siedzibą w Lesznie (64-100), ul Gabriela Narutowicza 65, NIP: 6970000067, REGON: 410022139, reprezentowaną przez:

     Jarosława Raulinajtys               – właściciela

 

 1. Jakub Lurka  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz  Marcel Grzybek wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzących  działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą K&M ELEKTRO SPOŁKA CYWILNA Jakub Lurka, Marcel Grzybek z siedzibą w Jaworznie (43-600), ul Grunwaldzka 119, NIP: 6322009820, REGON: 243376412, reprezentowaną przez:

      Jakuba Lurka               – wspólnika

      Marcela Grzybek         – wspólnika

 

 1. MESKON-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Katowicach (40-389), ul ks. mjr Karola Woźniaka 5, zarejestrowaną  w  KRS  pod  numerem 0000443598 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP : 9542740784,  REGON :243132880, reprezentowaną przez:

       Jana Pinocy                    – Prezesa

 

 1. HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH ALINA MIELCAREK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), ul Wspólna 6, zarejestrowana  w  KRS  pod  numerem 0000278515 przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6222638781, REGON: 300552463, reprezentowaną przez:

    Alinę Mielcarek                        – wspólnika

    Annę Mielcarek                       – wspólnika

    Jerzego Mielcarka                   – wspólnika

    Grzegorza Kozłowskiego        – wspólnika

 

 1. HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH „PORTOWA,, EWA RUSZKOWSKA, JOANNA JAWORSKA, KRZYSZTOF JAWORSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Malborku (82-200), al. Wojska Polskiego 497, zarejestrowaną  w  KRS  pod  numerem 0000073232 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5790006300, REGON: 170236498, reprezentowaną przez:

     Ewę Ruszkowską                   – wspólnika

     Joanne Jaworską                   – wspólnika

     Krzysztofa Jaworskiego        – wspólnika

 

 

 1. KURCZOBA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Łodzi (91-072), ul Legionów 91, zarejestrowana  w  KRS  pod  numerem 0000388421 przez Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7272779142, REGON: 101098759, reprezentowaną przez:

                Waldemara  Kurczoba                     – wspólnika

                Zbigniewa Dzięcioł                            – wspólnika

                Jarosława Striker                              – wspólnika

 

 1. HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH ELEKTRA JAN BIENIEK, MARCIN BIENIEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul Józefa Rostka 1, zarejestrowaną  w  KRS  pod  numerem 0000094198 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, NIP : 648-000-94-11,  REGON :273000244, reprezentowaną przez:

    Jana Bieniek                –  wspólnika

    Marcina Bieniek             – wspólnika

 

 1. Piotr Marek Albertowski  wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Turka pod numerem 5728,  prowadzący  działalność gospodarczą pod nazwą DUX ALBERTOWSKI PIOTR  z siedzibą w Turku  (62-700), ul. Kolska Szosa 28 , NIP: 668-175-65-28, REGON: 300084565, reprezentowaną przez:

                  Piotra Albertowskiego       – właściciela

 1. ,,ELEKTROHURT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce (55-040), ul Wrocławska 29, zarejestrowana  w  KRS  pod  numerem 0000068086 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 896-13-14-689, REGON: 932716062, reprezentowaną przez:

                   Mariusza Górskiego                       – prezesa Zarządu

                   Edytę Górską                                   – prokurenta

 1. LIGHT PRESTIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Skawinie (32-050), ul. Torowa 45 , zarejestrowana  w  KRS  pod  numerem 0000346003 przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7372015800, REGON: 120060220, reprezentowaną przez:

                        Daria Kubat Sowa                   – wspólnika        

 1. Wiesław Skonieczny  wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Sochaczew pod numerem 2284,  prowadzący  działalność gospodarczą pod nazwą PHU AW SKONIECZNI Wiesław Skonieczny  z siedzibą w Sochaczewie  (96-500), ul. Piastowska 5, NIP: 837-000-59-33, REGON: 140385655, reprezentowaną przez:

                       Wiesława Skoniecznego  – właściciela

 1. Grzegorz Kłysiński  wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Kłobucka pod numerem 2105, prowadzący  działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ,,ELEKTRYK,, Grzegorz Kłysiński  z siedzibą w Kłobucku  (42-100), ul. Częstochowska 24, NIP: 574-001-25-28, REGON: 150910510, reprezentowaną przez:

                      Grzegorza Kłysińskiego          – właściciela

 1. Jarosław Woźniak wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Kwilcz pod numerem 0524/2001 oraz Radomir Boczek  wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Kwilcz pod numerem 525/2001, prowadzący działalność gospodarczą  w formie spółki cywilnej pod nazwą INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE ,,TERMIK,, S.C. JAROSŁAW WOŹNIAK &RADOMIR BOCZEK z siedzibą w Kwilczu  (64-420), ul. Gumna 12, NIP: 7871791238, REGON: 631155719, reprezentowaną przez:

                      Jarosława Woźniaka  – współwłaściciela

                      Radomira Boczek      – współwłaściciela

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do regulaminu akcji promocyjnej elektro omega 1

 

Wykaz producentów, których produkty biorą udział w promocji Elektro Omega 1 (razem kibicujemy razem handlujemy).

 

 1. Orno Polska s.a. Mikołów ul. Katowicka 134
 2. s.e. Ospel s.a. Wierbka ul. Głowna 128
 3. sp.z o.o. Sułkowice ul. Racławicka 139a
 4. Sez-pl sp. Z o.o. Poręba ul. Zakładowa 2
 5. Trytyt sp. Z o.o. Bielsko Biała ul. Sumpera 9
 6. Wojnarowscy sp. Z o.o. Katowice ul. Gospodarcza 16
 7. F&F Filipowski sp. J. Pabianice ul. Konstantynowska 79/81
 8. Greenlux sp. Z o.o. Wolsztyn ul. Powodowo 52
 9. GTV sp. Z o.o. Pruszków ul. Przejazdowa 21
 10. Karlik Elektrotechnik sp. Z o.o. Nekla ul. Wrzesińska 29
 11. Led Pol sp. Zo.o. Bielsko Biała ul. Kustonia 40
 12. Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa sp. Z o.o. Dzierżoniów ul. Zielona 12
 13. H. Anlux Anna Gawłowska Bielsko Biała ul. Międzyrzecka 183
 14. Chint Poland sp. Z o.o. Łódź ul Wersalska 45/47
 15. EK Elektrokabel Fabryka Kabli Karolak i synowie s.j. Turek ul. Chopina 151
 16. Elektroplast sp. Z o.o Stróża 556
 17. Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. Z o.o. Łodź ul. Nowe Sady 10
 18. Energizer

 

 

 

Załącznik nr 3

Do regulaminu akcji promocyjnej Elektro Omega 1 (razem kibicujemy – razem handlujemy)

 

 1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BŁYSK SPÓŁKA JAWNA S KLIMEK I S KA z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul Ks. J. Popiełuszki 44A,
 2. ELECTROCONTACT Zbigniew Szulman z siedzibą w Łodzi (91-083), ul. Lorentza 6/20,
 3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „ELEKTRO-MAD,, ANDRZEJ DĄBROWSKI, MAŁGORZATA DĄBROWSKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Zawierciu (42-400), ul Żabia 19E,
 4. HANNA OŁDZIEJ P.P.U.H ELEKTROSTAN  H.M. OŁDZIEJ z siedzibą w Bydgoszczy (85-858), ul Tadeusza Boya Żeleńskiego 1,

 

 

 1. ELHURT 3 NET SPÓŁKA CYWILNA Wiesław Panuś, Jarosław Panuś z siedzibą w Myślenicach (32-400), Osieczany 162,

 

 1. P.P.H.U. EL-HURT III Panuś Wiesław z siedzibą w Myślenicach (32-400), Osieczany 156,

 

 1. PHU EL-SUR Surzykiewicz Elżbieta z siedzibą w Szprotawie (67-300), Plac Ewangelicki 2,
 2. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ,,ELTRIM,, SPÓŁKA CYWILNA Mirosław Schabowicz, Robert Słowiński  z siedzibą w Strzegomiu (58-150), ul. Tadeusza Kościuszki 36B,
 3. PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE EUROKABEL – PROREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA z siedzibą w Starachowicach (27-200), ul Kościelna 98A ,
 4. Biuro Handlowo-Usługowe GRAP Jarosław Raulinajtys z siedzibą w Lesznie (64-100), ul Gabriela Narutowicza 65,
 5. pod nazwą K&M ELEKTRO SPOŁKA CYWILNA Jakub Lurka, Marcel Grzybek z siedzibą w Jaworznie (43-600), ul Grunwaldzka 119,
 6. MESKON-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Katowicach (40-389), ul ks. mjr Karola Woźniaka 5,

 

 1. HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH ALINA MIELCAREK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), ul Wspólna 6,
 2. HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH „PORTOWA,, EWA RUSZKOWSKA, JOANNA JAWORSKA, KRZYSZTOF JAWORSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Malborku (82-200), al. Wojska Polskiego 497,

 

 1. KURCZOBA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Łodzi (91-072), ul Legionów 91,
 2. HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH ELEKTRA JAN BIENIEK, MARCIN BIENIEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul Józefa Rostka 1,
 3. DUX ALBERTOWSKI PIOTR  z siedzibą w Turku  (62-700), ul. Kolska Szosa 28 ,
 4. ,,ELEKTROHURT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce (55-040), ul Wrocławska 29,
 5. LIGHT PRESTIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Skawinie (32-050), ul. Torowa 45 ,
 6. PHU AW SKONIECZNI Wiesław Skonieczny  z siedzibą w Sochaczewie  (96-500), ul. Piastowska 5,
 7. PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ,,ELEKTRYK,, Grzegorz Kłysiński  z siedzibą w Kłobucku  (42-100), ul. Częstochowska 24,
 8. INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE ,,TERMIK,, S.C. JAROSŁAW WOŹNIAK &RADOMIR BOCZEK z siedzibą w Kwilczu  (64-420), –