Promocje

4 kwietnia, 2016

RAZEM KIBICUJEMY RAZEM HANDLUJEMY EURO 2016

 

Szanowni Klienci

Miło jest Nam zaprosić Was do uczestnictwa w akcji promocyjnej RAZEM KIBICUJEMY – RAZEM HANDLUJEMY organizowanej przez grupę Elektro Omega dla klientów hurtowni zrzeszonych w grupie.

W tym celu zapraszamy do odwiedzenia Naszych hurtowni (wykaz najbliższych hurtowni w zakładce Hurtownie) w celu skorzystania z preferencyjnych zakupów dostawców wymienionych na plakacie, które uprawniają do otrzymania limitowanej edycji koszulek z terminami meczy Polskiej reprezentacji w EURO 2016 lub limitowany Energy drink (Lewandowski lub Błaszczykowski lub Milik) lub oryginalną piłkę adidas EURO 2016.

Zapraszamy do kupowania i wspólnego kibicowania – szczegółowy regulamin znajduje się w siedzibie organizatora.

 

REGULAMI  PROMOCJI RAZEM KIBICUJEMY – RAZEM HANDLUJEMY EURO 2016

 

Warunki Uczestnictwa w „Promocji Elektro Omega razem kibicujemy razem handlujemy”

 

 1. Wprowadzenie
 2. Niniejszy dokument („Warunki Uczestnictwa”) określa zasady funkcjonowania promocji „Razem kibicujemy – Razem handlujemy”

Zwanej „promocją ”oraz  warunki uczestnictwa w Promocji, w tym zasady przyznawania uczestnikom Nagród.

 

 1. Promocja „Elektro Omega razem kibicujemy razem handlujemy”
 2. Promocja „Elektro Omega razem kibicujemy razem handlujemy” jest organizowana i zarządzana przez Elektro omega S.A. z siedzibą w Katowicach Al. W. Korfantego 125A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000490491, NIP: 634-282-29-55, REGON: 243416710, wysokość kapitału zakładowego 510.000,00 zł.
 3. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i trwa do 30 lipca 2016 lub wyczerpania nagród przyznanych każdej hurtowni
 5. Promocja polega na jednorazowym zakupie na jednym dokumencie księgowym w punktach handlowych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy produktów dostawców wymienionych w załączniku nr 2 i na plakacie informującym o promocji na łączną kwotę
 6. a)  200zł netto  na jednym  paragonie lub fakturze, w zamian za taki zakup w jednej z hurtowni wymienionej w załączniku nr 1, klient otrzyma limitowany Energy drink (Lewandowski lub Błaszczykowski lub Milik).
 7. b) 500zł netto  na jednym  paragonie lub fakturze, w zamian za taki zakup w jednej z hurtowni wymienionej w załączniku nr 1, klient otrzyma limitowaną koszulkę t-shirt z terminami meczy Polskiej Reprezentacji.
 8. Za największy zakup klienta w jednej z hurtowni wymienionej w załączniku nr 1 w sumie w całym  miesiącu (kwiecień lub maj lub czerwiec) dostawców wymienionych w załączniku nr 2 klienta taki otrzymuje oryginalną piłkę adidas EURO 2016. Ilość piłek na hurtownie  3 szt.  po jednej na kwiecień, maj, czerwiec.

 

III. Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Promocji może być przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie: handlu detalicznego i hurtowego artykułami elektrycznymi, usług instalacyjnych klient indywidualny, nie związany z Elektro Omega S.A. oraz podmiotami wymienionymi w załączniku nr 1 do tego regulaminu.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Promocji na podstawie umów cywilnoprawnych.
 3. Elektro Omega S.A. nie ma obowiązku informować Uczestnika o  zakwalifikowaniu jego zakupu do odbioru „napoju lub koszulki” w zależności od wartości zakupu, działania te powinny zostać podjęte podczas wystawiania dokumentu księgowego przez pracownika hurtowni i klienta w trakcie transakcji handlowej.

3a. Hurtownia dokonuje sporządzenia zestawienia obrotów na dostawcach wymienionych w załączniku nr 2 mają obowiązek poinformować klienta z największym obrotem w danym miesiącu trwania promocji sporządzić protokół przekazania nagrody (wysyłając kopie do centrali grupy biuro@elektroomega.pl w tytule wiadomości  protokół.

 1. Ten sam Uczestnik może w czasie trwania Promocji dokonać zakupu  nieograniczoną liczbę razy. Na jeden dokument księgowy należna jest tylko jeden Energy drink lub koszulka.
 2. Wydanie Nagrody jest możliwe tylko w przypadku, gdy na dokumencie jest wymagana wartość netto produktów dostawców wymienionych w złączniku nr 2
 3. Koszulki i napoje  nie podlegają wymianie na inny towar, ani na równowartość w środkach pieniężnych.
 4. Łączna ilość Koszulek w promocji jest ograniczona do 1000szt., ilość napojów 11520szt, 115 szt. piłka euro 2016, każda hurtownia otrzymuje liczbę koszulek do swojej dyspozycji określona w złączniku nr 3 do niniejszej umowy i jest na te nagrody wystawiona faktura VAT. Nagrody nie wykorzystane do czasu maksymalnego trwania akcji określonego w tym regulaminie powodują, że przechodzą do dyspozycji punktu handlowego, który został zafakturowany.
 5. Uczestnik nie może domagać się innej Koszulki w postaci dostępnego na rynku produktu mieszczącego się w ramie cenowej Nagrody.

 

 

 

 

 1. Reklamacje
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, mogą być zgłaszane po zakończeniu Promocji, nie później jednak niż w terminie do dnia

15.08.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 1. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać

listem poleconym na adres:

Elektro omega S.A. 40-156 Katowice Al. W Korfantego 125 A

dopiskiem „Promocja”.

 1. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich

otrzymania.

 1. Przy rozpoznawaniu reklamacji Elektro Omega S.A. opiera się na przepisach Kodeksu Cywilnego oraz treści niniejszego regulaminu i opisie sytuacji zawartym w reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadamia osobę wnoszącą

reklamację, listem poleconym wysłanym w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie zadość uczynienia.

 

 1. Odpowiedzialność Organizatora
 2. Odpowiedzialność finansowa Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wartości Nagród określonych w Regulaminie.
 3. Reklamacje złożone po terminie określonym w punkcie IV 1 nie będą rozpatrywane.

 

 1. Zmiana Warunków Uczestnictwa
 2. Niniejsze Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Elektro Omega S.A., celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach Uczestnicy zostaną powiadomieni przez ogłoszenie na stronie internetowej www.elektroomega.pl w sekcji promocje

 

VII. Zakończenie Promocji Elektro Omega.

 1. Elektro Omega S.A. może zawiesić lub zakończyć Promocje wcześniej przy wydaniu wszystkich nagród przez punkty handlowe określone w załączniku nr 1. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani w punktach handlowych w których dokonywane są transakcje będą przedmiotem akcji, oraz na stronie www.elektroomega.pl

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Programem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę postępowania sądowego jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, o której mowa w punkcie IV.

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Pełny tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz punktach handlowych  wymienionych w załączniku nr 1
 3. Postanowienia niniejszych Warunków Uczestnictwa stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia Promocji, a ich wykładnia i interpretacja zależy wyłącznie od Organizatora.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

 1. Jakiekolwiek uprawnienia Uczestnika wynikające z niniejszego Regulaminu nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.

 

 

 

Załącznik nr 1

Do regulaminu promocji Elektro Omega

 

Wykaz punktów biorących udział w akcji Elektro Omega  (razem kibicujemy razem handlujemy)

 

 1. BŁYSK Ł. KLIMEK A. KAŁUŻNA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul Ks. J. Popiełuszki 44A, zarejestrowana  w  KRS  pod  numerem 0000006459 przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7730014320 , REGON: 590291121, tel.44 724-78-52, mail: hurtownia@blysk-hurt.com.pl , reprezentowana przez:

                  Kałużną Annę                                  – wspólnika

                  Klimek Łukasza                               – wspólnika

 

 1. Zbigniew Szulman wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Łódzi pod numerem 58249, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELECTROCONTACT Zbigniew Szulman z siedzibą w Łodzi (91-083), ul. Lorentza 6/20, NIP: 7272403075, REGON: 000564656, tel./fax 42 611-09-66, mail: biuro@electrocontact.pl

reprezentowaną przez:

    Zbigniewa  Szulmana                – właściciela

 

 1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „ELEKTRO-MAD,, ANDRZEJ DĄBROWSKI, MAŁGORZATA DĄBROWSKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Zawierciu (42-400), ul Żabia 19E, zarejestrowaną  w  KRS  pod  numerem 0000113011 przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6491859219, REGON: 273705068,tel/fax 32 670-90-38, mail:  biuro@elektromad.plreprezentowana przez :

Andrzeja Dąbrowskiego       – właściciela

Małgorzatę Dąbrowską        – właściciela

 

 1. Hanna Ołdziejwpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Osielsko pod numerem 3104, prowadząca  działalność gospodarczą pod nazwą HANNA OŁDZIEJ P.P.U.H ELEKTROSTAN  H.M. OŁDZIEJ z siedzibą w Bydgoszczy (85-858), ul Tadeusza Boya Żeleńskiego 1, NIP: 5541052614, REGON: 090069190, tel. 52 375-35-23, fax: 52 524-47-67, mail: elektrostan@onet.pl , reprezentowaną przez:

   Hannę Ołdziej                   – właściciela

 

 1. Elżbieta Surzykiewicz  wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Szprotawy pod numerem 3601,  prowadząca  działalność gospodarczą pod nazwą PHU EL-SUR Surzykiewicz Elżbieta z siedzibą w Szprotawie (67-300), Kolejowa 15, NIP: 9241240302, REGON: 970682712, tel./fax 68 376 11 09, mail: el-surbiuro@o2.plreprezentowaną przez:

 

   Elżbietę Surzykiewicz               – właściciela

 

 1. Mirosław Schabowiczwpisany do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu pod numerem 3845C/Dz.G/2005 oraz Robert Słowiński wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu pod numerem 3844C/Dz.G/2005, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ,,ELTRIM,, SPÓŁKA CYWILNA Mirosław Schabowicz, Robert Słowiński  z siedzibą w Strzegomiu (58-150), ul. Tadeusza Kościuszki 36B, NIP:8842325623, REGON 891090310, tel./fax 74 855 56 04, mail: biuro@eltrim.hb.pl , reprezentowaną przez:

 

Mirosława Schabowicza                          – Wspólnika

                     Roberta Słowińskiego             – Wspólnika

 

 1. PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE EUROKABEL – PROREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA z siedzibą w Starachowicach (27-200), ul Kościelna 98A , zarejestrowana  w  KRS  pod  numerem 0000168724 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6640000762, REGON: 008098441, tel./fax 41 274 02 74, mail: biuro@eurokabel.com.pl, reprezentowaną przez:

                         Bogusława Cwaline                        – prezes zarządu

 

 1. Jarosław Raulinajtys wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Leszno nr ewid. 06477/1992, prowadzący  działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Handlowo-Usługowe GRAP Jarosław Raulinajtys z siedzibą w Lesznie (64-100), ul Gabriela Narutowicza 65, NIP: 6970000067, REGON: 410022139, tel. 65 529-71-07, fax 65 529-99-82, mail: grap@grap.pl,  reprezentowaną przez:

 

     Jarosława Raulinajtys               – właściciela

 

 1. Jakub Lurka  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz  Marcel Grzybekwpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzących  działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą K&M ELEKTRO SPOŁKA CYWILNA Jakub Lurka, Marcel Grzybek z siedzibą w Jaworznie (43-600), ul Grunwaldzka 119, NIP: 6322009820, REGON: 243376412, tel. 733-880-526, mail: marcel@kmelektro.pl , reprezentowaną przez:

      Jakuba Lurka               – wspólnika

      Marcela Grzybek         – wspólnika

 

 1. MESKON-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Katowicach (40-389), ul ks. mjr Karola Woźniaka 5, zarejestrowaną  w  KRS  pod  numerem 0000443598 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP : 9542740784,  REGON :243132880, tel./fax 32 352-59-04, mail: meskon@meskon.pl, reprezentowaną przez:

       Jana Pinocy                   – Prezesa

 

 1. HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH ALINA MIELCAREK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), ul Wspólna 6, zarejestrowana  w  KRS  pod  numerem 0000278515 przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6222638781, REGON: 300552463, tel.62 735-24-63, fax 62 735-92-81, mail: firma@wspolna.com,  reprezentowaną przez:

    Alinę Mielcarek                        – wspólnika

    Annę Mielcarek                       – wspólnika

    Jerzego Mielcarka                   – wspólnika

    Grzegorza Kozłowskiego        – wspólnika

 

 1. HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH „PORTOWA,, EWA RUSZKOWSKA, JOANNA JAWORSKA, KRZYSZTOF JAWORSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Malborku (82-200), al. Wojska Polskiego 497, zarejestrowaną  w  KRS  pod  numerem 0000073232 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5790006300, REGON: 170236498, tel. 55 272-39-00, fax 55 272-69-39, mail: hurtowniaportowa@poczta.onet.pl,  reprezentowaną przez:

     Ewę Ruszkowską                   – wspólnika

     Joanne Jaworską                   – wspólnika

     Krzysztofa Jaworskiego        – wspólnika

 

 1. KURCZOBA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Łodzi (91-072), ul Legionów 91, zarejestrowana  w  KRS  pod  numerem 0000388421 przez Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7272779142, REGON: 101098759, tel./fax 42 633 33 88 , mail: js@kurczoba.pl, reprezentowaną przez:

                Waldemara  Kurczoba                     – wspólnika

                Zbigniewa Dzięcioł                            – wspólnika

                Jarosława Striker                              – wspólnika

 

 1. HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH ELEKTRA JAN BIENIEK, MARCIN BIENIEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul Józefa Rostka 1, zarejestrowaną  w  KRS  pod  numerem 0000094198 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, NIP : 648-000-94-11,  REGON :273000244, tel./fax 32 271-75-53, mail: elektra@elektra.net.pl, reprezentowaną przez:

    Jan Bieniek                           –  wspólnik

    Marcin Bieniek             – wspólnik

 

 1. Piotr Marek Albertowski  wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Turka pod numerem 5728,  prowadzący  działalność gospodarczą pod nazwą DUX ALBERTOWSKI PIOTR  z siedzibą w Turku  (62-700), ul. Kolska Szosa 28, NIP: 668-175-65-28, REGON: 300084565, tel./fax 63 278 18 57, mail: biuro@przewody.net.pl, reprezentowana przez:

                  Piotr Albertowski       – właściciela

 1. ,,ELEKTROHURT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce (55-040), ul Wrocławska 29, zarejestrowana  w  KRS  pod  numerem 0000068086 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 896-13-14-689, REGON: 932716062, tel. 71 311 26 49, mail: gorski@elektrohurt.pl, reprezentowana przez:

Mariusza Górskiego                       – prezesa Zarządu

                   Edytę Górską                                   – prokurenta

 

 1. Wiesław Skonieczny  wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Sochaczew pod numerem 2284,  prowadzący  działalność gospodarczą pod nazwą PHU AW SKONIECZNI Wiesław Skonieczny  z siedzibą w Sochaczewie  (96-500), ul. Warszawska 2, NIP: 837-000-59-33, REGON: 140385655, tel./fax 46 862 95 40,mail: skonieczni@skonieczni.pl ,reprezentowaną przez:

                       Wiesława Skoniecznego  – właściciela

 

 1. Grzegorz Kłysiński  wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Kłobucka pod numerem 2105, prowadzący  działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ,,ELEKTRYK,, Grzegorz Kłysiński  z siedzibą w Kłobucku  (42-100), ul. Częstochowska 24, NIP: 574-001-25-28, REGON: 150910510, tel./fax 34 317 13 10, mail: biuro@ihe24.plreprezentowaną przez:

                      Grzegorza Kłysińskiego          – właściciela

 

 1. Adam Kanabrocki wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy w Długołęce pod numerem 201/2006  oraz Aleksander Kacprzak wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 144791, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą  „ALKAN” Spółka Cywilna Kanabrocki Adam, Kacprzak Aleksander z siedzibą we Wrocławiu  (51-314), ul. Gorlicka 40  ,NIP: 899-24- 54-227, REGON: 932813032, tel./fax 71 788 99 02, mail: sklep@alkan.pl , reprezentowaną przez:

Adama Kanabrockiego  – wspólnika

                        Aleksandra Kacprzaka  – wspólnika

 

 1. ELECTRIC Krzysztof Gil, Oktawian Ambroziak Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku     (80-953), ul Grunwaldzka 481, zarejestrowaną  w  KRS  pod  numerem 0000323408 przez Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 584-23-91-618, REGON: 191999478, tel. 58-344-73-54, mail: electric@electric.pl, reprezentowaną przez:

Krzysztofa Gil  – wspólnika

                        Oktawiana Ambroziak – wspólnika

 

 1. ALFA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Oławie (55-200), ul 11 Listopada nr 23A lok. 1A, zarejestrowaną  w  KRS  pod  numerem 0000156755 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 912-17-55-587, REGON: 932903380, tel. /fax 713034476, mail: alfabisolawa@interia.pl, reprezentowaną przez:

Rafał Makodoński – wspólnika

                        Sylwia Makodońska – wspólnika

 

 1. ELEKTRO-SYSTEM HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w 62-100 Wągrowcu, 62-100,   ul. Kcyńska 20, zarejestrowaną  w  KRS  pod  numerem 0000594768 przez Sąd Rejonowy , Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 766-199-44-26, REGON: 5363356684, tel. 067 268 19 94, mail: elektro100system@wp.pl , reprezentowaną przez:

 

           Ireneusza Kucharskiego  – Prezes Zarządu

 

 1. Maciej Rusowicz  wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 4467/II/91-P,  prowadzący  działalność gospodarczą pod nazwą MRK Hurtownia Elektryczna Maciej Rusowicz  z siedzibą w Krakowie (30-717), ul. Koszykarska 14  , NIP: 679-010-25-24, REGON: 350568407, tel. 12 656-06-20, mail: mrkrusowicz@poczta.internetdsl.pl, reprezentowaną przez:

                         Macieja Rusowicz  – właściciela

 

 1. Robert Janaszek  wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez CEIDG pod numerem 3307/2007,  prowadzący  działalność gospodarczą pod nazwą H.U. Elmix Robert Janaszek z siedzibą w Rydułtowach (44-280), ul. Gen. J. Bema 18 ,  NIP: 6422066148 , REGON: 240779776, tel. (32) 457 51 84,  mail: elmix@elmix-rydultowy.pl, reprezentowaną przez:

 

                       Roberta Janaszka  – Właściciela

 

 1. ELECTROMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  z siedzibą w Częstochowie (42-200), ul Warszawska 178/180 , zarejestrowana  w  KRS  pod  numerem 0000490008 przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9492196159, REGON: 243445283, mail: electromega@o2.p reprezentowana przez :

                      Pawła Pitka – Prezesa Zarządu

 

 1. ,,POLKON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (50-264), ul Kilińskiego 24 , zarejestrowana  w  KRS  pod  numerem 0000375144 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 8982185122, REGON: 021436445, tel. Mail : polkon@polkon.eu , reprezentowaną przez:

                     Grzegorz Koń – Prezes Zarządu

 

 1. Jacek Grabny   wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Częstochowa  pod numerem 58274  prowadzący  działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „SORPLEX” Grabny Jacek siedzibą w Częstochowie  (42-202), ul. Sabinowska 131 , NIP: 949-003-96-22, REGON: 150161333, tel. tel. 34/371-00-55 ,mail: biuro@sorplex.com.pl reprezentowaną przez:

                   Jacka Grabny  – właściciela

 

 1. ZAP HURTOWNIA ELEKTRYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą we Wrocławiu (51-169), ul Lekcyjna 156, zarejestrowaną  w  KRS  pod  numerem 0000553375 przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu ,Wydział Gospodarczy KRS, NIP : 8952042719,  REGON 361298238, mail : biuro@zap.wroclaw.pl , reprezentowaną przez:

                  Andrzeja Malik  – Prezesa Zarządu

 

 1. Janusz Pikuławpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Kobylnica pod numerem 1603 oraz Marianna Pikuła wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Kobylnica pod numerem 1602, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. PRADOS – ELEKTRONIK J.M. PIKUŁA   z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Jaracza 10, NIP:839-24-70-382, REGON 770927835, tel. 59/848 11 98 , mail : j.pikula@prados.co , reprezentowaną przez:

 

           Janusza Pikuła – właściciela

          Marianna Pikuła – właściciela

 

 1. Tomasz Krzysztoń prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „P.P.H.U TOMAK Tomasz Krzysztoń”z siedzibą w Jaworzniku (42-310) Żarki, ul. Kielecka 63, wpisaną do ewidencji gospodarczej CEiIDG, REGON150160322, NIP 577-101-06-19, tel./fax tel./fax: 34 316 10 16 , mail: tomak@tomak.pl  , reprezentowaną przez:

 

                  Tomasza Krzysztoń – Właściciel

 

 1. Stanisław Leśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LEŚNIEWSKI STANISŁAW PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWEz siedzibą w Rawiczu (63-900), ul. Saperska 2a , wpisaną do ewidencji gospodarczej przez Burmistrza Gminy Rawicz pod nr 1481, REGON:410503956, NIP 699-000-04-32, tel. 509 653 473 , mail: lesniewski50@tlen.pl , reprezentowaną przez:

 

               Stanisława Leśniewskiego – Właściciela

 

 1. ART-ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Plebiscytowej 8 ,(42-700) Lubliniec, zarejestrowana  w  KRS  pod numerem 0000580416 ,  NIP: 5751888767,  REGON: 362746199, tel. 605 944 847, mail: mariusz@artelektro.pl, reprezentowana przez:

 

                Mariusza Kędziora – Członka Zarządu

 

 1. Maciej Lewandowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą„J&M ELECTRIC Wspólnik Spółki Cywilnej Maciej Lewandowski” z siedzibą w Płocku, NIP 7742412279, REGON 146191691 oraz Jacek Rajkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „J&M ELECTRIC Wspólnik Spółki Cywilnej Jacek Rajkowski” z siedzibą w Płocku, NIP 7742408177, REGON 146191484 , prowadzących wspólnie działalność gospodarczą jako J&M ELECTRIC Maciej Lewandowski, Jacek Rajkowski Spółka Cywilna z siedzibą w Płocku przy ulicy Wiadukt 1 (09-402) Płock, posiadającą nr NIP: 7743213091, REGON:146194494 , tel. 48 24 365 55 70, mail: jmelectric@onet.eu

 

 1. Marcin Wierzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LIKO Marcin Wierzejewski z siedzibą w Poznaniu (60-116), ul. Czechosłowacka 185 , wpisaną do ewidencji gospodarczej CEIDG, REGON: 411520589, NIP 698-152-10-31, tel. 503 036 024 , mail: wierzejewski@liko.net.pl reprezentowaną przez:

 

                Marcina Wierzejewskiego – Właściciela

 

 1. MAGELEKTRO KAŹMIERCZAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Romana Maya 1/2 ,(61-371) Poznań, zarejestrowana  w  KRS  pod numerem 0000348873 przez  Sąd  Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS NIP: 7822493831,  REGON: 301358616, tel. 534477684 , mail: biuro@magelektro.pl ,  reprezentowana przez :

 

                Aleksandrę Prusak  – Wspólnika

                Sandrę Kaźmierczak – Wspólnika

 

 1. „P.P.H. „UNIPOL”   z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpis do ewidencji gospodarczej nr 32408/2005, NIP 6292141146 , prowadzący wspólnie działalność gospodarczą jako„P.P.H. „UNIPOL” Zbigniew Wójcik, Szymon Wójcik Spółka Cywilna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Majewskiego 312 (42-530) Dąbrowa Górnicza, posiadającą nr NIP: 6290007188, REGON:270035220, reprezentowana przez:

Zbigniewa Wójcik – Wspólnika

                Szymona Wójcik – Wspólnika

 

 

Załącznik nr 2

do regulaminu akcji promocyjnej Elektro Omega

 

Wykaz producentów których produkty biorą udział w promocji Elektro Omega  (Razem kibicujemy Razem handlujemy).

 

 1. s.e. Ospel S.A. Wierbka ul. Głowna 128
 2. Sp. Z o.o. Sułkowice ul. Racławicka 139a
 3. Trytyt sp. Z o.o. Bielsko Biała ul. Sumpera 9
 4. Wojnarowscy sp. Z o.o. Katowice ul. Gospodarcza 16
 5. F&F Filipowski sp. J. Pabianice ul. Konstantynowska 79/81
 6. Greenlux sp. Z o.o. Wolsztyn ul. Powodowo 52
 7. GTV sp. Z o.o. Pruszków ul. Przejazdowa 21
 8. Karlik Elektrotechnik sp. Z o.o. Nekla ul. Wrzesińska 29
 9. Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa sp. Z o.o. Dzierżoniów ul. Zielona 12
 10. EK Elektrokabel Fabryka Kabli Karolak i synowie s.j. Turek ul. Chopina 151
 11. Elektroplast sp. Z o.o Stróża 556
 12. Energizer Group Polska Sp. z o.o. Warszawa ul. Postępu 21C
 13. Zamel sp. z o.o. Pszczyna ul. Zielona 27
 14. Hager Polo Sp. z o.o. Tychy ul. Fabryczna 10
 15. ETI Polam Sp. z o.o. Pułtusk ul. Jana Pawła II 18
 16. Bemko Sp. z o.o. Warszawa ul. Annopol 21
 17. Grupa Topex Sp.  z o.o. Sp. k. Warszawa ul. Pogranicza 2/4
 18. AN-KOM Józef Przystał Andrychów ul. Kwiatowa 9 Roczyny
 19. SCAME Polska Sp. z o.o. Zawiercie ul. Leśna 22
 20. Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o. Łódź ul. Nowe Sady 10
 21. AWEX Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 32-091 Masłomiąca ul. Długa 39