Promocje

4 maja, 2015

KUP ZYSKAJ BONUS

STARTUJE pierwszy program promocyjno- lojalnościowy KUP ZYSKAJ BONUS dla klientów  hurtowni zrzeszonych w Grupie Elektro Omega S.A. w którym do wygrania jest ponad 550 nagród w tym samochód osobowy. Zapraszamy do odwiedzenia Naszych hurtowni (wykaz najbliższych hurtowni w zakładce Hurtownie) w celu skorzystania z promocyjnych zakupów dostawców wymienionych na plakacie. Akcja trwa od 02 maja- 30 listopada 2015.

 

Zapraszamy do zakupów i do wzięcia udziału w programie.

Regulamin poniżej:

 

REGULAMIN KONKURSU

„KUP ZYSKAJ BONUS”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Kup Zyskaj Bonus”, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs jest organizowany we wszystkich znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej hurtowniach należących do grupy ELEKTRO OMEGA S. A.., zwanych dalej „Hurtowniami”. Lista Hurtowni jest dostępna na stronie internetowej http://www.elektroomega/czlonkowie-grupy.
 • 2

Organizatorem Konkursu, jak również przyrzekającym nagrody zgodnie z art. 919 oraz art. 921 Kodeksu cywilnego, jest spółka Elektro OMEGA S. A. z siedzibą w Katowicach, Al. Wojciecha Korfantego 125a, 40-156 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000490491, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6342822955, REGON 243416710, kapitał zakładowy 435 000,00 zł, e-mail: beata.laczynska@elektroomega.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

 • 3
 1. Konkurs podzielony jest na 3etapy przedfinałowe oraz etap finałowy.
 2. Rywalizacja konkursowa polega na przygotowaniu jak najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe i jej zgłoszenie do Organizatora w sposób wskazany w Regulaminie.
 • 4

Konkurs rozpoczyna się w dniu 02.05.2015 r. a kończy się w dniu 07.12.2015 r. Termin ten uwzględnia czas potrzebny na wyłonienie laureatów oraz poinformowanie ich o otrzymaniu nagrody.

 • 5
 1. Konkursem objęte są zakupy towarów opatrzonych markami dostawców, którzy znajdują się na Liście Dostawców, zwanych dalej „Dostawcami”, dokonane w którejkolwiek z Hurtowni, zwane dalej „Zakupami”. By wziąć udział w Konkursie należy dokonać Zakupów, które spełniają wymogi określone w postanowieniu § 9 ust. 1 Regulaminu. Lista Dostawców stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Zakupy dokonane w innym terminie, niż określony w Regulaminie, za kwotę mniejszą niż określona w Regulaminie, innych towarów niż określone w Regulaminie lub w innych punktach sprzedaży niż Hurtownie nie upoważniają do uczestnictwa w Konkursie.
 • 6

Regulamin dostępny jest:

 1. w siedzibie Organizatora;
 2. na stronie internetowej https://www.elektroomega.pl
 3. UCZESTNICY KONKURSU
 • 7
 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być, z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniższych niniejszego paragrafu:
  1. pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. osoby prawne,
  3. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Uczestnik Konkursu jest dalej zwany „Uczestnikiem”.

 1. Z udziału w Konkursie wyklucza się:
  1. osoby będące pracownikami Organizatora;
  2. członków najbliższych rodzin osób, o których mowa w punkcie powyższym.
 2. Pod pojęciem pracowników, o których mowa w ustępie 2 lit. a powyżej, rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz Organizatora na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 3. Pod pojęciem członków najbliższych rodzin, o których mowa w ustępie 2 lit. b powyżej, rozumie się:
  1. małżonków,
  2. wstępnych, zstępnych, powinowatych – do 4 stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa,
  3. rodzeństwo,
  4. osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki oraz kurateli.
 • 8
 1. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie może nastąpić w jednym z następujących terminów zgłoszenia, zwanych w dalszej części Regulaminu „Terminami zgłoszenia”:

Termin dla etapu przedfinałowego nr 1

od 01.05.2015 godz. 00.00.00.000000 do 29.07.2015 godz. 23:59:59.999999

Termin dla etapu przedfinałowego nr 2

od 30.07.2015 godz. 00.00.00.000000 do 28.09.2015 godz. 23:59:59.999999

Termin dla etapu przedfinałowego nr 3

od 29.09.2015 godz. 00.00.00.000000 do 30.11.2015 godz. 23:59:59.999999

Zgłoszenie swojego udziału w jednym z Terminów zgłoszenia uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w odpowiednim etapie przedfinałowym Konkursu.

 1. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie następuje za pośrednictwem wiadomości SMS, przesłanej na numer 7148(koszt za jedną wiadomość SMS wynosi 1,23 zł z VAT), zawierającej w treści kwotę, za którą dokonano Zakupów. Kwotę należy poprzedzić prefiksem ELEKTROOMEGA. Treść przykładowej wiadomości SMS: ELEKTROOMEGA.825.
 2. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie.
 3. Praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 4. W treści wiadomości SMS, zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

III. ZASADY KONKURSU

 • 9
 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
  1. dokonać w okresie od dnia 05.2015r. do dnia 30.11.2015 r. Zakupów o wartości niemniejszej niż 500 zł netto (wartość podatku od towarów i usług tzw. VAT, nie jest wliczana do wartości Zakupów uprawniającej do wzięcia udziału w Konkursie) w ramach jednej transakcji, przy czym do określonej powyżej wartości Zakupów wlicza się jedynie towary opatrzone markami Dostawców biorących udział w Konkursie,
  2. zachować oryginał dokumentu potwierdzającego powyższą transakcję,
  3. zgłosić swój udział w Konkursie w czasie trwania jednego z Terminów zgłoszenia za pośrednictwem jednego ze sposobów określonych w postanowieniu § 8 ust. 2 Regulaminu, przy czym moment zgłoszenia musi być późniejszy niż moment dokonania Zakupów będących podstawą dla danego zgłoszenia.
  4. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie w trakcie jego trwania, po każdorazowym łącznym spełnieniu warunków określonych w § 9 ust. 1. Jeden dowód dokonania Zakupów, o którym mowa w § 9 ustęp 1 lit. b, uprawnia do jednego zgłoszenia udziału w Konkursie.
  5. Etapy przedfinałowe
 • 10
 1. Konkurs dzieli się na 3 etapy przedfinałowe:

Etap 1

30.07.2015 od godz. 10.00.00.000000 do godziny 23:59:59.999999

Etap 2

29.09.2015 od godz. 10.00.00.000000 do godziny 23:59:59.999999

Etap 3

01.12.2015 od godz. 10.00.00.000000 do godziny 23:59:59.999999

 1. Na początku każdego z powyższych etapów tj. o godzinie 10:00 do Uczestników, którzy biorą udział w danym etapie przedfinałowym, zostanie wysłane za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, pytanie konkursowe. Organizator zwraca uwagę, że w każdym z etapów przedfinałowych pytanie konkursowe będzie inne.
 2. W danym etapie przedfinałowym Konkursu wezmą udział Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konkursie w jeden ze sposobów określonych w § 8 ust. 2, w czasie trwania Terminu zgłoszenia dla danego etapu przedfinałowego.
 3. Zgłoszenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, zwanej dalej „Odpowiedzią”, następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer7148 (koszt za jedną wiadomość SMS wynosi 1,23 zł z VAT). Treść Odpowiedzi należy poprzedzić prefiksem i subprefiksem ODP. Treść przykładowej wiadomości SMS: ELEKTROOMEGA.ODP.TRESC ODPOWIEDZI NA PYTANIE.
 4. Odpowiedzi w danym etapie przedfinałowym można zgłaszać do momentu zakończenia jego trwania, który to moment jest wskazany w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu.
 5. Laureaci poszczególnych etapów przedfinałowych Konkursu zostaną wybrani według kryteriów określonych w § 11 ust. 5 poniżej.
 6. Uczestnik nie może zgłosić do Konkursu Odpowiedzi, której nie jest wyłącznym autorem lub która narusza prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie majątkowe, lub osobiste, lub dobra osobiste innych osób. Organizator przed wydaniem nagrody może zwrócić się do Uczestnika o złożenie odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie. Jeżeli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem Odpowiedzi lub narusza ona prawa osób trzecich, Uczestnik traci prawo do nagrody.
 7. W każdym etapie Uczestnik może udzielić tylu odpowiedzi konkursowych na zadane przez SMS pytanie, ilu krotnie zgłosił swój udział w czasie trwania Terminu zgłoszenia dla danego etapu przedfinałowego.
 • 11
 1. Każdy etap przedfinałowy Konkursu będzie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów danego etapu przedfinałowego Konkursu w liczbie 166, którym przydzieli miejsca od 1. do 166.
 2. Komisję Konkursową, w 3-osobowym składzie, powoła Organizator.
 3. Z posiedzenia sporządzony będzie protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji. W protokole opisany będzie przebieg i wyniki czynności przyznania nagrody oraz lista laureatów.
 4. Rozstrzygnięcie poszczególnych etapów Konkursu odbędzie się w terminie 4 dni roboczych od dnia zakończenia danego etapu.
 5. Kryteria wyłonienia przez Komisję Konkursową najlepszych Odpowiedzi będą następujące:
  1. kreatywność,
  2. poczucie humoru,
  3. oryginalność.
 6. Organizator, w terminie do 4 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia danego etapu przedfinałowego Konkursu poinformuje laureatów danego etapu przedfinałowego telefonicznie o zdobyciu nagrody. Organizator podejmie 3 próby połączenia telefonicznego z laureatem w odstępach czasowych, co najmniej 2 godz. między połączeniami (w godz. 10:00-17:00). Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony telefon).
 7. Uczestnicy, którzy nie otrzymują nagrody w Konkursie, nie są o tym fakcie informowani przez Organizatora.
 • 12
 1. Wraz z powiadomieniem o wygranej laureat zostanie poproszony o przekazanie e-mailem na adres laczynska@elektroomega.plswoich danych (w przypadku osób fizycznych danych osobowych) niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Laureat etapu przed finałowego Konkursu traci prawo do nagrody w razie nieprzekazania Organizatorowi danych, o których mowa w ustępie powyższym, w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia telefonicznego o wygranej.
 3. W terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu, Organizator ustali z Laureatem etapu przedfinałowego termin i miejsce spotkania w celu wydania nagrody, w wybranej przez laureata etapu przedfinałowego Hurtowni.
 4. Etap finałowy
 • 13
 1. Etap finałowy odbędzie się w dniu 03.12.2015 od godz. 10:0000.000000 do godz. 23:59:59.999999.
 2. W etapie finałowym wezmą udział wszyscy Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział w Konkursie w którymkolwiek z Terminów zgłoszenia.
 3. O godzinie 10:00 w dniu 03.12.2015 r. do Uczestników etapu finałowego zostanie wysłane za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia przy zgłaszaniu swojego udziału w Konkursie, pytanie finałowe.
 4. Zgłoszenie odpowiedzi na pytanie finałowe, zwanej dalej „Odpowiedzią finałową”, następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 7148(koszt za jedną wiadomość SMS wynosi 1,23 zł z VAT). Treść Odpowiedzi finałowej należy poprzedzić prefiksem FINAL. Treść przykładowej wiadomości SMS: ELEKTROOMEGA.FINAL.ODPOWIEDZ NA PYTANIE
 5. Odpowiedzi finałowe można zgłaszać do momentu zakończenia etapu finałowego, który to moment jest wskazany w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu.
 6. Etap finałowy będzie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa wybierze 59 Odpowiedzifinałowe, kierując się następującymi kryteriami:
  1. kreatywność,
  2. oryginalność,
  3. poczucie humoru.

Uczestnicy, którzy zgłosili do Konkursu wybrane przez Komisję Konkursową Odpowiedzi finałowe, zostaną laureatami etapu finałowego Konkursu. Laureatom etapu finałowego Konkursu, Komisja Konkursowa przyzna miejsca od 1 do 59. Z posiedzenia sporządzony będzie protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji. W protokole opisany będzie przebieg i wyniki czynności przyznania nagrody oraz wskazane będą osoby Laureatów finału Konkursu.

 1. Rozstrzygnięcie etapu finałowego nastąpi w terminie do dnia 23 grudnia 2015 roku. Postanowienia § 11 ust. 6 i 7 oraz § 12 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 2. Uczestnik nie może zgłosić do Konkursu Odpowiedzi finałowej, której nie jest wyłącznym autorem lub która narusza prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie majątkowe, lub osobiste, lub dobra osobiste innych osób. Organizator przed wydaniem nagrody może zwrócić się do Uczestnika o złożenie odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie. Jeżeli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem Odpowiedzi finałowej lub narusza ona prawa osób trzecich, Uczestnik traci prawo do nagrody.
 3. OPŁATY ZA SMSY
 • 14
 1. Opłata za SMSy wysłane w ramach Konkursu na numer 7148wynosi 1,23 zł w tym VAT za jednego SMSa.
 2. SMS-y puste lub zawierające inny prefiks niż określony w Regulaminie będą uznane za nieprawidłowe, jednak opłata za wysłanie wiadomości SMS będzie naliczona przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z którego usług korzysta dany Uczestnik.
 3. Ostateczna wysokość opłaty za wysłanie Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej za pośrednictwem wiadomości SMS, uzależniona jest od ilości znaków i rodzaju znaków, z której składać się będzie Odpowiedź lub Odpowiedź finałowa. Opłata ta będzie ustalana według taryfy operatora określonej przy zgłoszeniu do konkursu. Stanowić będzie wielokrotność wartości za ilość znaków w jednym sms jeśli odpowiedź będzie rozbudowana.
 4. Opłaty za SMSy wysłane w ramach Konkursu pobierane są przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z którym Uczestnik zawarł stosowną umowę. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego Uczestnika (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta Uczestnika (w przypadku telefonu na kartę pre-paid).
 5. Organizator zwraca uwagę, że przysługujące Uczestnikowi na podstawie umowy z jego dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych darmowe SMSy w abonamencie lub promocyjne ceny SMSów nie obejmują SMSów wysłanych w ramach Konkursu.
 6. Do wysokości opłat za SMSy wysyłane w ramach Konkursu nie mają zastosowania standardowe cenniki dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z których usług korzysta Uczestnik.
 7. NAGRODY
 • 15
 1. W każdym etapie przedfinałowym Konkursu nagrody zdobędzie 166 laureatów etapów przedfinałowych, którym zostaną przydzielone miejsca od 1. do 166. Laureaci etapów przedfinałowych dzielić się będą na następujące stopnie:

 

miejsce Laureata etapu przedfinałowegostopień
  
1.pierwszy
od 2. do 4.drugi
od 5. do 7.trzeci
8czwarty
od 9. do 11.piąty
od 12. do 36.szósty
od 37. do 56siódmy
od 57 do 86ósmy
od 87. do 166.dziewiąty

 

 1. Nagrodami dla laureatów etapów przedfinałowych Konkursu są:
  1. dla laureatów etapów przedfinałowych pierwszego stopnia: telewizor 32” LG o wartości 1100 zł brutto;
  2. dla laureatów etapów przedfinałowych drugiego stopnia: tablet  7” o wartości 300,00 zł brutto;
  3. dla laureatów etapów przedfinałowych trzeciego stopnia: młoto-wiertarka marki Graphite SDS PLUS model 58G509 o wartości 140 zł + VAT;
  4. dla laureatów etapów przedfinałowych czwartego stopnia: Wiertarko wkrętarka Graphite, akumulatorowa w walizce marki 2×14.4V/1,3Ah- model 58G116 o wartości 120 zł + VAT;
  5. dla laureatów etapów przedfinałowych piątego stopnia: wkrętak akumulatorowy marki GRAPHITE 4.8V, Ni-Cd/0.8Ah, model 58G145 o wartości 54 zł + VAT;
  6. dla laureatów etapów przedfinałowych szóstego stopnia: zestaw wkrętaków kpl 5 częściowy 1000V Neo Tools 04-220 o wartości 40 zł + VAT;
  7. dla laureatów etapów przedfinałowych siódmego stopnia: nożyce do kabli 185 mm 01-510 NEO o wartości 20 zł + VAT;
  8. dla laureatów etapów przedfinałowych ósmego stopnia: automatyczny ściągacz izolacji 01-500 NEO o wartości 33 zł + VAT;
  9. dla laureatów etapów przedfinałowych dziewiątego  stopnia: ściągacz izolacji kabli i przewodów 8-28 mm Topex 32D810 o wartości 5 zł + VAT.

 

 1. W etapie finałowym Konkursu wyłonionych zostanie 59 laureatów etapu finałowego Konkursu, którym zostaną przydzielone miejsca od 1. do 59. Laureaci etapu finałowego Konkursu dzielić się będą na następujące stopnie:

 

miejsce Laureata finału Konkursustopień
1.pierwszy
od 2.  do 3.drugi
4trzeci
5czwarty
od 6. do 7.piąty
od 8. do 9.szósty
od 10. do 19siódmy
od 20 do 39ósmy
od 40. do 59.dziewiąty

 

 1. Nagrodami dla laureatów finału Konkursu są:
  1. dla laureata etapu finałowego Konkursu pierwszego stopnia: samochód marki SKODA City, rok produkcji: rok produkcji: 2014, wyposażony w silnik o pojemności 998m3, wersja wyposażenia ACTIVE, kolor biały, o wartości 32  500,00 zł brutto;
  2. dla laureatów etapu finałowego Konkursu drugiego stopnia: telewizor 32” LG o wartości 1100 zł brutto;
  3. dla laureatów etapów przedfinałowych trzeciego stopnia: tablet  7” o wartości 300,00 zł brutto;
  4. dla laureatów etapów przedfinałowych czwartego stopnia: młoto-wiertarka marki Graphite SDS PLUS model 58G509 o wartości 140 zł + VAT;
  5. dla laureatów etapów przedfinałowych piątego stopnia: Wiertarko wkrętarka Graphite, akumulatorowa w walizce marki 2×14.4V/1,3Ah- model 58G116 o wartości 120 zł + VAT;
  6. dla laureatów etapów przedfinałowych szóstego stopnia: szlifierka kątowa  Verto model 51G091 o wartości 64 zł + VAT;
  7. dla laureatów etapów przedfinałowych siódmego stopnia: zestaw wkrętaków kpl 5 częściowy 1000V Neo Tools 04-220 o wartości 40 zł + VAT;
  8. dla laureatów etapów przedfinałowych ósmego stopnia: nożyce do kabli 185 mm 01-510 NEO o wartości 20 zł + VAT;
  9. dla laureatów etapów przedfinałowych dziewiątego stopnia: automatyczny ściągacz izolacji 01-500 NEO o wartości 33 zł +VAT;
 2. Przed wydaniem każdej z nagród, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych, Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku dochodowego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie przez niego odprowadzony w imieniu danego laureata do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 3. Laureatom etapów przedfinałowych oraz laureatom etapu finałowego Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
 4. Na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego z chwilą przekazania nagrody danemu laureatowi etapu przedfinałowego lub etapu finałowego Konkursu, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej wysłanych przez danego laureata etapu przedfinałowego lub etapu finałowego Konkursu, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedź lub Odpowiedź finałową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 16
 1. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać e-mailem na adres konkurs@bmcreation.pl, pisemnie za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Kup zyskaj bonus” na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w siedzibie Organizatora. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 2. Reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą przez Organizatora w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 • 17
 1. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.). Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest Organizator. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem laureatów, poinformowaniu laureatów o wygranej, przyznaniem i wydaniem nagród, a także postępowaniem reklamacyjnym oraz rozliczeniem podatkowym.
 3. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów.

 

 

 • 18
 1. Do niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy z dnia 10 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009.201.1540), a w zakresie w nimi nieuregulowanym zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121).

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lista Dostawców biorących udział w Programie KUP ZYSKAJ BONUS

 

1.       AB Spółka Akcyjna
2.       Firma Handlowa ANLUX Anna Gawłowska 
3.       P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch
4.       CET Sp. z o.o.
5.       Chint Polska Sp. z o.o.
6.       EFEN Sp. z o.o.
7.       Spółdzielnia Inwalidów „ELEKTROMET”
8.       Z.P.H. ELEKTRO-PLAST Sp z o.o.  Opatówek
9.       ELEKTROPLAST Sp. z o.o. Stróża
10.   P.P.H.U. ELGOTECH Jerzy Znamirowski
11.   „ELKO- BIS” Systemy Odgromowe Sp. z o.o.
12.   ETI POLAM Sp. z o.o.
13.   F&F Filipowski Spółka Jawna
14.   Philips Polska Sp. z o.o.
15.   GP BATTERY (POLAND) Sp. z o.o.
16.   GTV Sp. z o.o. Dystrybucja S.K.A.
17.   Hager Polo Sp. z o.o.
18.   KARLIK ELEKTROTECHNIK Sp. z o.o.
19.   P.P.H.U. S.C. FIRMA KUBIAK DOMINIK MATCZAK, KRYSTYNA KUBIAK
20.   LENA LIGHTING S.A.
21.   Legrand Polska Sp. z o.o.
22.   ORNO POLSKA S.C.
23.   Z.S.E. „OSPEL” S.A.
24.   P.W.U.H. „PLAST-ROL” spółka Jawna J.J. Kałuża
25.   SCAME POLSKA Sp. z o.o.
26.   Schneider Electric Polska Sp. z o.o
27.   SKOFF Sp. z o.o.
28.   T.Z.S.E. TAREL Sp. Z o.o.
29.   Grupa TOPEX Sp. Z o.o. Sp. K.
30.   TRYTYT Sp. z o.o. 
31.   TT PLAST T. Bugaj, T. Fortuna Spółka Jawna
32.   WAGO ELWAG Sp. Z o.o.
33.   WOJNAROWSCY Sp. Z o.o.
34.   ZAMEL Sp. z o.o.